Електронен дневник

От 12.08.2019 година стартира заявяването на средства  за електронни дневници на училищата по Националната програма на МОН „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за учебната 2019/2020 година. Всички училища, заявили средства, ще получат финансиране за работа с електронен дневник.

 

Заявяването на средствата се извършва чрез онлайн платформата на МОН - https://np.mon.bg/.

АдминСофт Плюс ООД е софтуерна компания, специализирана в разработката и внедряването на дигитални продукти за нуждите на образованието, сертифицирана по международните стандарти:

 

ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството

ISO IEC 27001:2013 - Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията

ISO 20000-1:2011 - Информационни технологии. Управление на услуги

Електронният дневник АдминПлюс се разработва и предлага от АдминСофт Плюс ООД.

За допълнителна информация можете да се свържете с нас на

 

тел. 02 869 1618, 02 490 1618

или по електронна поща: support@adminpro-bg.com

 

Ще се радваме да бъдем Ваш партньор в повишаване качеството на образованието!

 

Екип на АдминСофт Плюс ООД

 

Добромир Семков (ръководител на проекта)

Добромир Добрев (ръководител на техническия екип)

Моника Петкова, Иван Ковачев, Милла Петкова (бизнес анализ и развитие)

Ивелина Романова (графичен дизайн)

 

Консултанти: Радосвета Дракева, Яни Гебеджелиев

Задължително изискване

Съответствие

1. За институцията и типа обучение, за което се предлага, да отговаря на изискванията на Наредба № 8 / 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

2. Да бъде уеб базиран и да може да се ползва през стандартен интернет браузър (на пр. IE, Mozilla, Chrome и др.), като следва да бъде напълно функциониращ и през мобилно устройство, посредством мобилно приложение или т.нар. Progressive web application технология.

3. Да има собствена система за идентификация и автентикация на всеки отделен потребител, както и нива на достъп (директор, учител, родител и др.).

 

5. Да са съвместим и с останалите системи на МОН по отношение на възможност за миграция на масиви от данни и да имат осигурена възможност за интегриране със софтуер от трети страни с цел повишаване на качеството на образователната система примерно системи за достъп, софтуерни приложения на МОН, АСП и др.

 

6. Да осигурява възможност след края на учебната година за разпечатване на номерирани страници за всяка паралелка/група по реда на чл. 40 от Наредба № 8 / 2016

8. Да се предоставя пълно ръководство за потребителя за работа с описание на възможностите, процедурите и графично онагледяване (например Screenshots), видеоурок или друго подходящо помагало, изясняващо ползването на електронния дневник , както и консултации по скайп или друга подходяща онлайн среда за първата година от ползването при необходимост

9. Да се предоставя техническо обслужване на клиентски запитвания в рамките на работната седмица по електронен път (мейл и др.)

10. За времето на договора актуализациите и ъпгрейдите на предлагания електронен дневник да бъдат напълно безплатни.

11. Функционалност за генериране на различни видове статистики и отчети с цел повишаване качеството на образователния процес

12. Функционалност за безплатно известяване при постъпване на нова информация (оценки, отсъствия, съобщения и пр .) в реално време до заинтересованите страни (учители, родители, директори и др.)

13. Възможност за създаване на групи за контакт или канали за директна комуникация между потребителите

14. Възможност за въвеждане /извеждане на обобщена информация за ученика наблюдения на учителите по различни области работа в клас, отношения със съученици, активност, инициативност и др.

15. Функционалност за генериране на ежемесечна справка с всички ученици в училището и техните отсъствия по уважителни и неуважителни причини за НЕИСПУО

16. Функционалност за двустранна интеграция на данните между електронния дневник и НЕИСПУО подробни данни за оценки, отсъствия и забележки

17. Възможност за съхраняването на електронния дневник в PDF формат с цел архивиране

18. За времето на договора да бъде осигурена техническа възможност за съхраняване на периодично резервно копие на данните от електронния дневник, в инфраструктура на МОН, с цел осигуряване на резервираност на данните на институцията. Резервното копие следва да съдържа всички данни, изисквани от Наредба № 8 / 2016 г. в универсален .JSON или .XML формат.

19. За институциите, които планират да преминат изцяло на използване на продукт за електронен дневник е нужно задължително доставчикът на услугата да предлага методи за персонализирана идентификация на всеки един от ползвателите на системата, с цел потвърждаване на самоличността му. Такива методи могат да бъдат използване на персонализирани и поименни идентифика тори, предадени лично на лицата, изпратени на лично негово устройство или други обезпечени от гледна точка на сигурност канали за комуникация.

20. Доставчикът поема отговорност за потвърждаване на самоличността на потребителите и защита на данните на институцията, използваща избраният от нея продукт съгласно действащото законодателство, а така също и отговорността за възстановяване на данните при инцидентно или умишлено унищожаване или загуба.

7. Да се предлага поне едногодишна поддръжка към момента на закупуването и/или абонирането

4. Да бъде на български език

 

Електронният дневник АдминПлюс интегрира в обща уеб-платформа функционалността на следните дневници от Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 / 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

 

• Дневник I – III клас (обр. 3-14)

• Дневник IV клас (обр. 3-16)

• Дневник V-XII клас (обр. 3-87)

• Дневник на група (обр. 3-63)

• Дневник на група/подготвителна група (обр. 3-5)

 

В електронния дневник се въвежда цялата информация, описана в Приложение № 2 към чл. 7, т. 2  на Наредба № 8 на МОН, в съответствие с изискванията на Наредба № 5 на МОН за общообразователната подготовка и на Наредба № 11 на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Електронният дневник АдминПлюс (https://adminplus.bg) е уеб-базиран и може да се ползва на всички стандартни интернет-браузъри (Mozilla, Chrome, Microsoft Edge, IE и др.).

 

Използваната технология е базирана на принципа на Responsive Web Design, което прави възможно използването на електронния дневник през стандартен браузър на различни по вид устройвста (десктоп-компютър, лаптоп, таблет, смартфон).

Електронният дневник АдминПлюс има собствена система за идентификация и автентикация на потребителите на различни нива:

• Администратор на дневника: директор и/или друг член на училищното ръководство

• Учител

• Родител

• Ученик

Всеки един от потребителите има достъп само до тази част от информацията в дневника, която е свързана с неговата непосредствена дейност и отговорности.

 

Електронният дневник АдминПлюс е изцяло интегриран с ИС АдминПро, както и със софтуерните приложения на МОН – АдминЛ, АдминС, АдминО и АдминОС. Това дава възможност за цялостна миграция на масивите, свързани с електронния дневник (данни за паралелките, учителите, учениците, учебния план, преподавани предмети, разпределение на учениците по групи и др.).

Дневникът поддържа директен експорт на отсъствията на децата и учениците от електронния дневник към раздел „Отсъствия“ на НЕИСПУО.

 

 

Електронният дневник АдминПлюс осигурява възможност за генериране на дневник в PDF- формат за всяка паралелка и група, съдържащ всички данни от съотвестващия хартиен дневник. След генериране на PDF- дневника, данните в електронния дневник не могат да бъдат променяни (освен в случаите на полагане на изпити на учениците и отразяването им в дневниците).

Генерираният дневник в PDF- формат е с номерирани страници и може:

• да бъде разпечатан по реда на на чл. 40 от Наредба № 8 / 2016, или

• да бъде съхраняван електронно според предвидената в проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. нова  ал. 2 към чл. 40.

Електронният дневник АдминПлюс предлага:

• он-лайн ръководство за потребителя, с описание на възможностите на дневника, процесите на работа и отговори на често задавани въпроси (илюстрирани с подходящи екранни снимки – screenshots)

• видеоуроци, илюстриращи начините за въвеждане и обработка на информацията

• безплатни периодични уебинари с възможност за директно задаване на въпроси от страна на потребителите

В допълнение, разработващият екип предлага индивидуални консултации по скайп или чрез отдалечена поддръжка (чрез използване на лицензиран софтуер за отдалечена поддръжка, работещ с криптирана комуникация) за разрешаване на конкретни проблеми.

Разработващият екип на електронния дневник АдминПлюс предлага техническо обслужване в рамките на работната седмица:

• отговор на клиентски запитвания по телефон – от 9:30 до 18:00 в работен ден

• отговор на клиентски запитвания по електронна поща: в рамките на деня на запитването, с изключение на случаите, в които запитването изисква консултация с техническия екип (за което клиентът се уведомява в рамките на деня).

 

Техническото обслужване се извършва в съответствие с прилагания стандарт ISO 20000-1:2011 – Управление на услуги в ИТ.

За времето на сключения договор, в електронния дневник АдминПлюс се предлагат:

• безплатни ъпгрейди, свързани с допълнени или разширени функционалности

• безплатни актуализации, свързани предимно с текущи промени в нормативната уредба, или при други случаи, необходими за пълноценното функциониране на дневника

В електронния дневник АдминПлюс се генерират автоматично различни видове статистики и отчети, свързани с:

• резултатите на учениците (среден успех по класове, по предмети и др.)

• отсъствията на учениците (среден брой по класове и по периоди, ученици с над 5 отсъствия без уважителна причина и др.)

• справки за преподаден материал, за лекторски часове, за замествания на учители и др.

 

Цялата въвеждана информация в електронния дневник АдминПлюс (дневна програма, оценки, отсъствия, замествания) се публикува в реално време. За заинтересованите страни (училищно ръководство, учители, родители, ученици) достъпът до нея е възможен чрез:

• уеб-базираната платформа АдминПлюс

• мобилното приложение АдминПлюс, което е безплатно и поддържа възможност за нотификации в реално време

 

Информацията от календара на събитията (графици за класни и контролни работи, родителски срещи,  олимпиади, екскурзи и пр.) се публикува в уеб-базираната платформа и в мобилното приложение в реално време след официалното ѝ публикуване в календара.

Електронният дневник АдминПлюс включва модул за комуникация, който дава възможност за изпращане на директни съобщения между потребителите, вкл. и снимки (напр. на медицински бележки или на други документи).

 

В модула за комуникация са предварително обособени групи за всеки клас или група в ЦДО (включващи родителите, учениците и преподавателите на класа), както и обособени групи за педагогическия и непедагогическия персонал.

Училището може да състави допълнително широк набор от групи в зависимост от нуждите за комуникация – напр. групи само за ученици, или за участниците в спортен отбор, или за членовете на Обществения съвет на училището и пр.

 

Съобщенията от модула за комуникации са достъпни както през уеб-базираната платформа, така и през безплатното мобилно приложение АдминПлюс.

Електронният дневник АдминПлюс поддържа обобщен „профил на ученика“, в който се извежда цялостна информация за ученика: оценки, отсъствия, бележки от учителя (въвеждани както в раздел „Бележки“ на дневника, така и пояснения към поставяните оценки), наложени санкции и пр.

Електронният дневник АдминПлюс дава възможност за генериране на ежемесечна справка с всички ученици в училището (вкл. ученици в индивидуална и в неприсъствени форми на обучение) и техните отсъствия по уважителни и неуважителни причини, която дава възможност за директен импорт в раздел „Отсъствия“ на НЕИСПУО.

Електронният дневник АдминПлюс поддържа функционалност за експорт към НЕИСПУО на пълните данни за оценки, отсъствия и забележки на учениците, както и за импорт на тези данни от съвместим файлов формат.

 

Експортът се извършва в  универсален технически формат, годен за обработка от други системи, в периодичност, определена от училището. В случай на осигурена техническа възможност от страна на МОН, разработващият екип има готовност да автоматизира процеса на експорт и изпращането му към НЕИСПУО, в периодичност, изисквана от МОН.

По всяко време от работата по време на годината, електронният дневник АдминПлюс дава възможност за генериране на файл в PDF формат с текущите данни, и неговото архивиране.

 

В края на учебната година, електронният дневник може да бъде генериран в PDF- формат за всяка паралелка и група, съдържащ всички данни от съотвестващия хартиен дневник, който да бъде архивиран (след неговото генериране данните в електронния дневник не могат да бъдат променяни).

Електронният дневник АдминПлюс предлага експорт в технически формат, годен за обработка от други системи, на всички данни от дневника, изисквани от Наредба № 8 на МОН (както данните от Приложение № 2 към чл. 7, т. 2, така и поддържаните данни от Приложение № 3 към чл. 7, т. 3 – Лично образователно дело на ученика).

Експорт може да се направи от училището по всяко време, и да се съхрани в установената прилежаща инфраструктура на МОН.

 

В случай на осигурена техническа възможност от страна на МОН, разработващият екип има готовност да автоматизира процеса на създаване на резервно копие и съхраняването му в инфраструктура на МОН, в периодичност, изисквана от МОН.

Електронният дневник АдминПлюс, като част от интегрираната уеб-платформа АдминПлюс, прилага стриктна персонализирана идентификация за всеки един от ползвателите на системата.

• Лицата, които трябва да имат достъп до системата (директори, училищно ръководство, учители и друг персонал, ученици и техните родители) се идентифицират автоматично на базата на данните, въведени от интегрираните с платформата модули АдминПро/АдминЛ/АдминО/АдминОС.

• В случай, че лице е идентифицирано като ползвател на системата, за него се създава персонализиран код. Персонализираните кодове се генерират от администратора на системата, след което могат да бъдат изпратени на личен е-mail адрес, или разпечатани и предадени лично на лицата от класните ръководители. Чрез персонализирания код лицето се регистрира собственоръчно както в уеб-платформата, така и в мобилното приложение.

• При напускане на лицето, или завършване на ученик, достъпът на лицето и свързаните с него лица (напр. родители), автоматично се прекратява.

Екипът на АдминСофт Плюс, разработващ електронния дневник АдминПлюс, прилага международния стандарт  ISO IEC 27001:2013 за управление сигурността на информацията:

• Всички данни се съхраняват на сървери - собственост на компанията, локализирани в България, като се поддържат резервни копия на данните и на алтернативен сървер с различна физическа локация.

• Комуникацията между потребителите и уеб-платформата се осъществява изцяло по криптиран канал.

• Самоличността на потребителите се потвърждава еднозначно чрез използване на съвременни криптографски технологии.

• Всички данни се съхраняват при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. АдминСофт Плюс ООД не предоставя данните на трети лица и не ги обработва с цели, различни от изрично описаните в договора за ползване на продукта.

• В случай на инцидентно или умишлено унищожаване или загуба, доставчикът поема ангажимент за възстановяване на данните до състоянието от предишния календарен ден.

Електронният дневник АдминПлюс се предлага с договор за едногодишна абонаментна актуалзация и поддръжка.

Интерфейсът и помощната информация на Електронния дневник АдминПлюс са изцяло на български език.

 

Електронният дневник АдминПлюс съответства изцяло на изискванията на Приложение 1.а от Националната програма на МОН „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“: